Ilkka Timonen
Tel. +358 44 422 1506
Email: ilkka.timonen (a) ompgroup.fi